Menu

Privacy- en cookieverklaring

Met deze privacyverklaring informeren wij (CultureRoad BV) je onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor jouw gegevens worden verwerkt en welke rechten je hebt.

Boeking

Indien je voor andere personen wenst te boeken, dien je hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamelen wij van je?

Wanneer je een reis boekt, worden de gegevens die je verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
 • Nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats
 • Noodcontactinformatie
 • Betalingsgegevens
 • Dieetgegevens (indien je deze wil opgeven)
 • Noodzakelijke medische gegevens (indien je deze wil opgeven)
 • Gegevens over de geboekte reis

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Jouw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om je informatie te verschaffen over jouw reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
 • Jouw dieetgegevens worden gedeeld met andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover je hier toestemming voor geeft.
 • Voor zover je hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door je aangegeven behoeften, jouw veiligheid of de veiligheid van derden.
 • NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
 • Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover jouw belang niet dient te prevaleren.
 • Wij verwerken jouw gegevens en ervaring om te beoordelen of je voldoet aan de deelname-eisen. Dit is nodig voor jouw veiligheid, die van anderen en voor de goede uitvoer van de reis.

Grondslag

Wij verzamelen jouw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van jouw dieetgegevens/medische gegevens dien je uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

 • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
 • Medische gegevens zullen 30 dagen na de reis worden verwijderd.
 • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover jouw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij jouw gegevens?

 • Wij stellen jouw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door jou aangegeven behoeften, voor jouw veiligheid of de veiligheid van anderen.
 • Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.   

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU

Bij reizen buiten de EU worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met jou. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van jouw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land. 

Reisevaluatie

Welke gegevens verzamelen wij van je?

Wij verzamelen gegevens waaronder jouw naam, de afgenomen reis, jouw beoordelingen van de reis, jouw andere feedback of informatie die je vermeldt in de reisevaluatie.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
 • Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.
 • Indien we toestemming krijgen publiceren we de feedback op onze website of andere marketing kanalen om andere reizigers te inspireren.

Grondslag

Wij verzamelen jouw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard. Feedback op onze website of andere marketing kanalen, indien toestemming gegeven, blijft online staan voor onbepaalde tijd.

Met wie delen wij jouw gegevens?

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

Nieuwsbrief

Welke gegevens verzamelen wij van je?

Wij verzamelen gegevens waaronder jouw naam en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wanneer je je op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden jouw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan je toe te sturen. Wij vragen jouw naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Grondslag

Ben je nog geen klant dan verwerken wij jouw gegevens voor zover je ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Ben je reeds klant dan versturen wij jou een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

Jouw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat je je afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief of per e-mail.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

Cookies & profilering

Welke gegevens verzamelen wij van je?

Met jouw toestemming verzamelen wij geanonimiseerde gegevens over je surfgedrag en je voorkeuren. Hiervoor worden tracking cookies en scripts gebruikt. Wij verzamelen hierbij  je IP-adres.

De tracking cookies en scripts die we gebruiken zijn:

 • Google Analytics
 • Google Tag manager
 • Facebook Connect
 • Hotjar

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Deze gegevens worden gebruikt om profielen op te bouwen waardoor wij je gerichte advertenties kunnen tonen en aanbiedingen relevanter voor je worden.

Grondslag

De gegevens worden enkel verwerkt op grond van jouw toestemming.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

Jouw profiel wordt uiterlijk 6 maanden na het laatste websitebezoek bewaard.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Jouw profiel staat opgeslagen bij een externe analytics dienst.

Klachten over de reis

Welke gegevens verzamelen wij van je?

Wij verzamelen gegevens waaronder je naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die je vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
 • Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
 • Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover jouw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag

Wij verzamelen jouw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover jouw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over je klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

Visumaanvraag

Welke gegevens verzamelen wij van je?

Wij verzamelen gegevens waaronder je NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, paspoortnummer, arbeidsgegevens en geldigheidsduur. In voorkomend geval sturen wij met jouw toestemming een kopie paspoort inclusief foto (zonder BSN) naar de ambassade/het consulaat/onze reisdienstverlener.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het indienen van de visumaanvraag en worden voorgeschreven door de ambassade/het consulaat.

Grondslag

Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst. Indien vereist sturen wij jouw kopie paspoort inclusief foto (BSN afgeschermd) met jouw toestemming door naar de ambassade/het consulaat/onze reisdienstverlener.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens

Jouw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de visumaanvraag is afgerond en de reis is volbracht.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Jouw gegevens worden gedeeld met de ambassade/het consulaat/onze reisdienstverlener.

Beveiliging

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit en zodat het altijd actueel is met de laatste wijzigingen.

Jouw rechten

Jouw rechten:

 • Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien en het recht je persoonsgegevens te corrigeren.
 • Je hebt het recht dat wij je persoonsgegevens wissen voor zover
  • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
  • de verwerking gebaseerd is op jouw toestemming en je deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
  • de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, je bezwaar maakt tegen de verwerking en jouw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking.
 • Je hebt het recht op een digitale kopie van de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht om toestemming in te trekken.
 • Je hebt het recht om vanwege jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
 • Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kan je richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van je verzoek dien je je te kunnen identificeren.

Wijzigingen

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

Vragen, opmerkingen & klachten

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van je via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

CultureRoad BV
Kruisdwarsstraat 2
3581 GL Utrecht
info@cultureroadtravel.com

Cookiebeleid

Cookies zijn bestanden die een website op je computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In je Internetbrowser kan je altijd cookies verwijderen en ook instellen of je cookies wil accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.

Cookienaam: Google Analytics
Type cookie: analytisch
 levensduur: 6 maanden

Cookienaam: Google Tag manager
Type cookie: functioneel
 levensduur: 6 maanden

Cookienaam: Facebook Impressions en Facebook Connect
Type cookie: advertentie
levensduur: 3 maanden

Functionele en analytische cookies

Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met Google Analytics.

Trackingcookies

Bij het bezoek aan onze website wordt je om toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies en het gebruik van de informatie. Wij maken gebruik van trackingcookies om jouw voorkeuren op grond van je surfgedrag te meten. Dit stelt ons in staat om na het bezoek aan onze website gepersonaliseerde advertenties te tonen. Je kunt op de website [ www.youronlinechoices.com/nl/ ] meer te weten komen over dit soort banners. Ook kan je dit bij je browserinstellingen vinden. Tevens vind je in de banners een informatie-icoon die je in staat stelt deze banners niet langer toe te staan.

Cookies van derden

Bij gebruik van onze website kunnen andere partijen [zoals Facebook/Instagram] cookies plaatsen nadat je hiermee akkoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaring van deze partijen.

Affiliate partijen

Wij werken samen met diverse partijen die ons assisteren in het adverteren. De privacy verantwoording ligt bij deze partijen. Lees hun privacyverklaring voor meer informatie. Uiteraard stellen wij je graag op de hoogte van deze samenwerkingen. Er wordt geen persoonlijke informatie van u door ons met deze partijen gedeeld.

Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies.